Uncategorized

Hiệu lực của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam

climegaads / June 28, 2017

Hiệu lực của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54120
#luattotungdansu
#chedotaisan
#luathonnhanvagiadinh
Luận văn bao gồm các nội dung chính:
– Nghiên cứu các vấn đề lý luận, cơ sở pháp lý của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng.
– Tìm hiểu các quy định thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng ở Việt Nam qua các thời kỳ và một số quốc gia điển hình.
– Các quy định pháp luật hiện hành về hiệu lực của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam, đặc biệt là Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.
– Thực trạng thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng ở Việt Nam.
– Đề xuất những giải pháp chủ yếu để sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi các quy định về thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng trong thời gian tới
See Translation