Uncategorized

Cải cách theo quy trình ngược

climegaads / May 18, 2017

Cải cách theo quy trình ngược.
Rất cảm thông với bức xúc của người làm trong ngành giáo dục là… vợ Ta Thi Hoang Oanh.
Như báo chí từng “mổ xẻ”, đợt cải cách giáo dục lần trước đã làm theo quy trình ngược rồi: sách giáo khoa làm trước, chương trình giáo dục làm sau (về bản chất là để cho nó “khớp” với sách giáo khoa mới đã in).
Đổi mới giáo dục lần này mà đi theo vết xe đổ của lần trước thì… mệt.
Khi đã đạt được sự đồng thuận về Chương trình giáo dục phổ thông mới thì việc soạn các chương trình bộ môn và sách giáo khoa không có gì là khó.
Chỉ cần đừng làm ngược nữa!

Comments are closed.