Uncategorized

Một MDRT đã viết thế

climegaads / May 9, 2017

Một MDRT đã viết thế, và đúng thế – nếu chúng tôi chậm trễ thì đối thủ sẽ tìm đến trước.
Nên, nếu có thương Liên thì hãy thương ngay bây giờ, hãy thảnh thơi bước qua trước đối thủ, đừng để chúng ta phải chiến đấu với 04 đối thủ ở dưới!
…….
“I have four competitors: Death, Disability, Illness and Old age. My job is to get to my clients before my competitors do”
“Tôi có 04 đối thủ cạnh tranh: cái chết, tàn phế, bệnh tật và tuổi già. Công việc của tôi là phải gặp Khách hàng của tôi trước khi đối thủ cạnh tranh tìm đến”