Uncategorized

Vấn đề hành chính giáo dục mà ở ta quen gọi là quản lý giáo dục đang nóng bỏng

climegaads / May 23, 2017

Vấn đề hành chính giáo dục mà ở ta quen gọi là quản lý giáo dục đang nóng bỏng. Cải cách giáo dục sẽ không thể tránh cải cách hành chính giáo dục.
Ở vn cũng có rất nhiều người học về quản lý giáo dục nhưng nếu hỏi có cuốn sách nào hay viết về nó hay sách dịch về hành chính giáo dục của nước ngoài thì rất khó kiếm.
Vì thế ồn ào thì ồn ào vậy thôi .Nó chỉ là sự tranh luận bề nổi thiếu nền tảng học thuật giống như nhiều cuộc tranh luận khác về giáo dục.

Comments are closed.